Warsztaty doskonalące dla surdospecjalistów – poziom A1+A2

 

Oferta skierowana jest
do surdospecjalistów
(surdopedagogów, surdologopedów, surdopsychologów
i innych osób pracujących z niesłyszącymi),
posługujących się SJM,
a pragnących poznać PJM i kulturę Głuchych.

 

Cykl składa się z 90 lekcji

(spotkania weekendowe, liczba spotkań i ich rozkład zostanie ustalona z grupą).

 

Proponowany termin:
październik 2019 – luty 2020

 

Prowadzenie:
Beata Ziarkowska-Kubiak – surdopedagog, lektorka
i tłumaczka PJM

przy współpracy z krakowskimi Native Signers, czyli  naturalnymi użytkownikami polskiego języka migowego.

 

Miejsce zajęć: Kraków, ul. Gałczyńskiego

 

Koszt: 1200
(możliwe dofinansowanie udziału w kursie
ze środków PFRON)

 

Kontakt i zgłoszenia: gallaudetclub@gmail.com

Program kursu obejmuje treści:

A. Językowe

 1. Gramatyka PJM i jej porównanie z gramatyką języka polskiego:
 • szyk wypowiedzi migowej
 • przestrzeń topograficzna i gramatyczna
 • rola mimiki w PJM
 • linie czasu
 • czasowniki kierunkowe
 • liczebniki inkorporowane
 • przymiotniki/przysłówki (stopniowanie, inkorporacja)
 1. Słownictwo z zakresu codziennej komunikacji (uzupełnienie i utrwalenie):
 • nawiązywanie znajomości
 • zwroty grzecznościowe
 • rodzina (członkowie rodziny, relacje)
 • dom (wyposażenie domu, czynności)
 • praca/zawód
 • szkoła (przedmioty szkolne, oceny, podstawowe zwroty),
 • codzienne czynności i przedmioty codziennego użytku (jedzenie, ubranie itp.)
 • pojęcia czasowe i przestrzenne,
 • cechy ludzi i przedmiotów (w tym kolory)
 • podstawowe związki frazeologiczne

B. Kulturowe

 1. Kulturotwórcza rola języków migowych w kształtowaniu się mniejszości językowo-kulturowej/ych Głuchych na  świecie.
 2. Języki migowe na świecie – status lingwistyczny i prawny.
 3. Polski język migowy – jego pochodzenie, rozwój i odmiany społeczne (regionalne, pokoleniowe, środowiskowe).
 4. Kultura Głuchych w Polsce i na świecie
 5. Wybitni przedstawiciele społeczności Głuchych – w historii i współcześnie.
 6. Organizacje Głuchych w Polsce i na świecie.
 7. Edukacja Głuchych w Polsce i na świecie. Język polski jako obcy w nauczaniu Głuchych.
 8. Dostępność różnych sfer życia społecznego dla Głuchych
 9. Problemy CODA
 10. Tłumaczenie w PJM
 11. Sign Writing, czyli zapis języka migowego.

Zapraszamy   🙂